Realizowane programy

Nawigacja

Aktualności

  1% podatku

  Szanowni Rodzice, sympatycy przedszkola oraz wszystkie

  osoby o otwartych sercach

  Przedszkole należy do Stowarzyszenia "RAZEM NA SZYBIKU",
  które umożliwia przekazywanie  1% z Państwa podatków
  na rzecz dzieci z naszego przedszkola.

  KRS 0000393290

  Cel szczegółowy - EDUKACJA  Publiczne Przedszkole nr 2
  w Wodzisławiu Śląskim.

  W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy za każdą przekazaną kwotę.

   

  O przedszkolu

  Programy realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023

   

   

  PLAN DALTOŃSKI

  Plan daltoński to system nauczania, który stosowany jest w wielu szkołach i przedszkolach od ponad stu lat. Polega on na oparciu procesu edukacyjnego na czterech filarach: wolności, samodzielności, współpracy i refleksji. 


   

  Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

   

  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

  Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

   

  Zadania przedszkola

  1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
  2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
  3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
  4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
  5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
  6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
  7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i b ezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
  8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
  9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
  10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
  11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
  12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
  13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
  14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
  15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
  16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
  17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

   

  Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

  1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  2. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

  Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

  1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
   1. zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;
   2. wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
   3. spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
   4. komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;
   5. uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
   6. inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
   7. wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
   8. wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
   9. wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
  2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
   1. rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
   2. szanuje emocje swoje i innych osób;
   3. przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;
   4. przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
   5. rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;
   6. rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
   7. szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
   8. zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
   9. wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
   10. dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;
   11. dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
  3. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
   1. przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
   2. odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
   3. posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
   4. używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
   5. ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
   6. nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
   7. respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
   8. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
   9. komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
  4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
   1. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
   2. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
   3. odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
   4. rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
   5. odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
   6. wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
   7. eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
   8. wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
   9. czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
   10. wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;
   11. wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;
   12. klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
   13. eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;
   14. określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
   15. przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
   16. posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
   17. rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;
   18. posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
   19. podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;
   20. wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;
   21. rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;
   22. reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;
   23. reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.

  Warunki i sposób realizacji

  1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.
  2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.
  3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.
  4. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.
  5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
  6. Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.
  7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
  8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
  9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
  10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty.
   Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
  11. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.
  12. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.
  13. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  14. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania.
  15. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer

   

  ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY NA ROK 2021/2022 W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

   

  ROCZNY PLAN PRACY

  DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY

  NA ROK 2021/2022

  W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

   

  Roczny plan pracy powstał w oparciu o:

  1. Statut przedszkola.

  2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.

  3. Priorytety z koncepcji pracy przedszkola.

  4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.).

  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz. 1591).

  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły (Dz.U. z 2017r. poz. 356).

  7. Oczekiwania rodziców wobec przedszkola.

  8. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2020.

  Plan zatwierdzony uchwałą nr

  na Radzie Pedagogicznej w dniu

  Wnioski dyrektora ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2017/2018:

  1.Wszystkie zajęcia były przeprowadzone zgodnie z ich celami oraz założeniami pedagogicznymi.

  2. Nauczyciele wykorzystali racjonalnie czas zajęć.

  3. Dzieci uczące się w grupie przestrzegały zasad pracy zespołowej wprowadzonych przez nauczyciela.

  4. Przedszkole utrzymuje wysoki poziom edukacji przedszkolnej.

  5. Priorytety z koncepcji pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018 zostały w pełni zrealizowane.

  6. Rodzice chętnie brali udział w badaniach ewaluacyjnych.

  Rekomendacje

  W następnym roku szkolnym należy:

  1. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2020 należy uwzględnić nową podstawę prawną.

  2. Konieczność współpracy nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów w zakresie wspierania dziecka i udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej także w trakcie bieżącej pracy oraz dostosowania sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka.

  3. Podczas obserwacji zajęć w ramach nadzoru pedagogicznego zwracać uwagę na realizację zajęć zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

  4. Na bieżąco analizować dokumentację przedszkolną świadczącą o stopniu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jej zgodność z planami złożonymi przez nauczycieli w miesięcznych planach.

  5. Nadal pracować nad wdrażaniem dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, w czasie wycieczek i licznych spacerów oraz w czasie uroczystości przedszkolnych – bezpieczeństwo jest najważniejsze.

  6. Wszyscy nauczyciele powinni realizować ww. koncepcję pracy przedszkola w zakresie każdego dziecka.

  7. Kontynuować stosowanie aktywnych metod pracy oraz zajęć rozwijających sprawność ruchową i samodzielność.

  8. Utrzymać wysoki poziom edukacji przedszkolnej.

  9. Zwiększyć zainteresowanie rodziców współpracą z logopedą.

   

  Priorytety wynikające z koncepcji pracy przedszkola – kierunki planowanych zmian:

  1. Wzbogacenie zakresu stosowania metod aktywizujących i zajęć z TRP.

  2. Doskonalenie nauczycieli w celu zdobywania przez nich umiejętności w zakresie wspomagania kształcenia kompetencji kluczowych w placówce.

  3. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w procesie kształtowania postaw patriotycznych oraz poczucia przynależności narodowej.

  4. Kontynuacja realizacji miejskiego programu edukacji regionalnej „Mała ojczyzna”.

  5. Bezpieczne i efektywne promowanie przedszkola poprzez stronę internetową i profil w serwisie Facebook. Wykorzystywanie technik informatycznych podczas zajęć, kształtowanie kompetencji intelektualnych i zawodowych.

  6. Wspomaganie w kształtowaniu kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.

   

  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2020:

   

  1. Profilaktyka uzależnień.

  2. Wychowanie do wartości.

  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

  5. Rozwijanie kompetencji cyfrowych, matematycznych, kreatywności oraz przedsiębiorczości.

   

  1. Działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna przedszkola

   

  Zadanie

  Sposób realizacji

  Termin

  Osoby odpowiedzialne

   

  1.

   

   

   

   

  Poznanie środowiska

  wychowawczego

  każdego dziecka oraz

  jego indywidualnego

  rozwoju celem

  jednokierunkowości

  oddziaływań domu i

  przedszkola

  1. Obserwacja dzieci w czasie spontanicznych zabaw i podczas zabaw organizowanych z całą grupą

  2. Ogólne zebranie z rodzicami – przedstawienie koncepcji

  pracy przedszkola, statutu przedszkola, podstawy

  programowej, działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej

  4. Prowadzenie kart diagnozy dziecka do podjęcia nauki w szkole – dzieci 6 letnie

  5. Przekazanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do

  podjęcia nauki w szkole

  6. Oddziaływanie na rodziców poprzez:

  - tablice informacyjne,

  - stronę internetową,

  - zajęcia otwarte,

  - zebrania z rodzicami,

  - konsultacje indywidualne,

  7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną:

  konsultacje z psychologiem, pedagogiem i logopedą.

  8. Zajęcia logopedyczne:

  - przeprowadzenie badań przesiewowych

  - prowadzenie zajęć indywidualnych

  cały rok

   

  sierpień 2020

   

   

   

  cały rok

   

   

  cały rok

   

  30 kwiecień 2020

   

  cały rok

   

   

   

   

   

  cały rok

   

   

  październik 2020

  cały rok

  nauczyciele

   

  dyrektor, nauczyciele

   

   

   

  nauczyciele

   

   

  nauczyciele 6 - latków

   

  nauczyciele 6 - latków

   

  nauczyciele

   

   

   

   

   

  dyrektor, nauczyciele

   

   

  logopeda

  2.

  Tworzenie warunków do

  realizacji podstawy

  programowej.

  1. Ustalenie zestawu programów na rok 2020/2020,

  zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną.

  2. Weryfikacja ramowych rozkładów dnia w kontekście

  proporcji zagospodarowania czasu, uwzględnienie w

  szczególności:

  - zajęć i zabaw dowolnych

  - aktywności na powietrzu

  - zajęć dydaktycznych

  - czasu przeznaczonego do dyspozycji nauczyciela

  30 sierpnia 2020

   

  30 sierpnia 2020

  dyrektor, nauczyciele

   

  dyrektor, nauczyciele

  3.

  Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

  1. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:

  - prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi,

  - prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach

  muzyki,

  - organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami

  ruchu na świeżym powietrzu,

  2. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej: wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów, różnorodność i innowacyjność stosowanych form i metod pracy z dziećmi

  3. Zorganizowanie projektów promujących sprawność fizyczną

  - udział w olimpiadzie sportowej

  cały rok

   

   

   

   

   

   

  cały rok

   

   

   

   

  wrzesień 2020

  czerwiec 2020

  nauczyciele

   

   

   

   

   

   

  nauczyciele

   

   

   

   

  nauczyciele

  nauczyciele

  4.

  Kreowanie postaw zapewniających

  dziecku bezpieczeństwo

  1. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa poprzez:

  - zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa i higieny

  obowiązującymi w przedszkolu,

  - przestrzeganie regulaminu dotyczącego zachowania

  bezpieczeństwa w salach przedszkola (kodeks przedszkolaka),

  - prowadzenie zajęć uświadamiających dzieciom, jak należy

  dbać o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo w domu, przedszkolu, środowisku

  - przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci i pracowników

  przedszkola z udziałem OSP Turzyczka

  2. Uświadamianie dzieci w zakresie istniejących zagrożeń poprzez pokazywanie skutków negatywnych zachowań i bezpośrednią obserwację oraz organizowanie zajęć poglądowych z zakresu:

  - unikania zabaw w niebezpiecznych miejscach,

  - unikania kontaktów z nieznajomymi,

  - zachowania ostrożności wobec nieznanych roślin i zwierząt,

  - zapoznania ze sposobem zachowania podczas pożaru,

  - udzielania pierwszej pomocy – postępowania w wypadkach

  urazów, omdleń, oparzeń (zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w warunkach nieobecności osób dorosłych)

  - Światowy dzień Pierwszej pomocy – zorganizowanie spotkania z ratownikiem medycznym,

  - zorganizowanie spotkania z farmaceutą

  3. Kształtowanie nawyków w zakresie dbałości dzieci o własne

  bezpieczeństwo:

  - zaplanowanie w planach miesięcznych różnorodnych form

  zajęć z dziećmi propagujących zdrowie i bezpieczeństwo,

  - wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego

  korzystania z terenu podwórka przedszkolnego

  cały rok

   

   

   

   

   

   

   

   

  cały rok

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  cały rok

   

   

   

  wrzesień 2019

  wrzesień 2019

  nauczyciele

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  nauczyciele

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  nauczyciele

   

   

   

  nauczyciele 5/6latków

  5.

  Tworzenie warunków

  do rozwoju samodzielności dzieci

  1. Przygotowanie w salach kącików zainteresowań:

  - przyrodniczego,

  - plastycznego,

  - teatralnego

  - konstrukcyjnego,

  - matematycznego,

  - czytelniczego

  2. Podczas realizacji tematów kompleksowych – organizacja

  kącików do zabaw tematycznych (o ile tematyka na to pozwala) oraz tematycznych wystaw książek – zmieniać w zależności od realizowanej tematyki

  3. Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych i konstrukcyjnych

  odpowiednio do sytuacji okolicznościowych lub realizowanych tematów kompleksowych – realizacja konkretnych celów pedagogicznych – odnotowywanie w dzienniku (kształtowanie czynności samoobsługowych dzieci: dyżury itp.)

  4. Tworzenie warunków i inspirowanie dzieci do przygotowania programu do V Wodzisławskiego Festiwalu Kreatywności

  cały rok

   

   

   

   

   

  cały rok

   

   

   

  cały rok

   

   

   

   

  wrzesień, październik, listopad 2020

  nauczyciele

   

   

   

   

   

  nauczyciele

   

   

   

  nauczyciele

   

   

   

   

  nauczyciele

  6.

  Rozwijanie inteligencji

  językowej poprzez różne

  formy obcowania z literaturą

  1. Kontynuowanie w każdej grupie zwyczaju opowiadania

  bajek, baśni, recytowania wierszy

  2. Umożliwienie dzieciom kontaktu ze sztuką teatralną poprzez:

  - organizowanie na terenie przedszkola spektakli teatralnych (profesjonalni aktorzy)

  - oglądanie przedstawień w WCK

  3. Stwarzanie warunków do tworzenia własnych opowiadań i

  przedstawień teatralnych

  4. Współpraca z MiPBP w Wodzisławiu Śląskim

  cały rok

   

  cały rok

   

   

   

  cały rok

   

  cały rok

  nauczyciele

   

  nauczyciele

   

   

   

  nauczyciele

   

  nauczyciele

  7.

  Wyrabianie kompetencji

  matematycznych i przyrodniczych u dzieci, przygotowanie do uczenia się

  matematyki i przyrody

  1.Organizowanie zabaw ruchowych i muzycznych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki.

  2.Organizowanie zajęć plastycznych , których wyjściem do

  działań jest symbol graficzny.

  3. Organizowanie ćwiczeń i zabaw w oparciu o znajomość

  własnego ciała.

  4. Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych

  5. Udział dzieci w międzyprzedszkolnym konkursie matematycznym „Bystrzaki”

  6. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z elementami kodowania.

  7. „Świat roślin i zwierząt w różnych porach roku”:

  - oglądanie ilustracji, plansz, atlasów

  - słuchanie opowiadań, wierszy

  - oglądanie prezentacji multimedialnych

  - spacery, wycieczki

  - zabawy badawcze

  8. Obchody Dnia Ziemi – akcja sprzątania świata.

   

  9. Prowadzenie hodowli i obserwacji w kąciku przyrody i w ogrodzie (sadzenie roślin, wysiew nasion)

  cały rok

   

  cały rok

   

  cały rok

   

  cały rok

   

  kwiecień 2020

   

  cały rok

   

  cały rok

   

  cały rok

   

   

   

  kwiecień 2020

   

   

  cały rok

  nauczyciele

   

  nauczyciele

   

  nauczyciele

   

  nauczyciele

   

  nauczyciele

   

  nauczyciele

   

  nauczyciele

   

  nauczyciele

   

   

   

  nauczyciele

   

   

  nauczyciele

  8.

  Rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym

  1. Wzbogacanie słownictwa, poprawności gramatycznej, organizowanie sytuacji sprzyjających poszukiwaniu, gromadzeniu i przetwarzaniu informacji

  2. Udział w konkursach recytatorskich

  3. Wzbogacanie zajęć poprzez wiersze, opowiadania, baśnie, bajki, zagadki słowne, rebusy

  4. Realizacja programu nauki czytania dla dzieci 6-letnich „Zabawy literkami”

  cały rok

   

   

  marzec, kwiecień 2020

  cały rok

  cały rok

   

  cały rok

  nauczyciele

   

   

  nauczyciele

  nauczyciele

  nauczyciele

   

  nauczyciele dzieci 6-letnich

  9.

  Rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku obcym

  1. Wykorzystywanie elementów języka angielskiego podczas zajęć i sytuacji przedszkolnych.

  2. Nauka zwrotów, wyrazów, wierszyków i piosenek w języku obcym.

  3. Rozwijanie świadomości różnorodności kulturowej.

  4. Rozbudzanie zainteresowania językiem obcym

  5. Poznanie tradycji i zwyczajów innego kraju (Halloween, Christmas, Easter)

  6. Rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego

  7. Udział w konkursie piosenki angielskiej „Let’s sing”

  cały rok

   

  cały rok

   

  cały rok

  cały rok

  cały rok

   

  cały rok

  kwiecień 2020

  Sanecznik,

   

  Sanecznik,

   

  Sanecznik,

  Sanecznik,

  Sanecznik,

   

  Sanecznik

  Sanecznik

  10.

  Rozwijanie kompetencji informatycznych

  1. Wdrażanie dzieci do wykorzystywania technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI)

  3. Wykorzystywanie projektora i innych urządzeń do prezentacji multimedialnych

  4. Rozróżnianie przez dzieci elementów rzeczywistych od wirtualnych podczas zajęć

  5. Stosowanie technologii informacyjnych w celu promocji placówki oraz jako narzędzia komunikacji z rodzicami

  6. Ochrona Danych Osobowych zgodnie z ustawą RODO

  cały rok

   

  cały rok

  cały rok

   

  cały rok

   

  cały rok

  nauczyciele

   

  nauczyciele

  nauczyciele

   

  nauczyciele

   

  dyrektor, nauczyciele

  11.

  Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich

  1. „Kodeks przedszkolaka” – tworzenie i respektowanie zasad zabawy i współpracy w grupie

  2. „Moja mała ojczyzna” – udział w projekcie, poznanie historii i zabytków Wodzisławia Śląskiego

  3. Patriotyzm dla najmłodszych – zajęcia muzealne (Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim)

  4. Założenie kącików patriotycznych, znajomość symboli narodowych.

  5. Zorganizowanie w kąciku książki wystawy literatury patriotycznej (albumy o Polsce, legendy).

  6. „Podróże małe i duże po Polsce” – prezentacja multimedialna najciekawszych zakątków naszej ojczyzny (albumy, filmy udostępnione przez rodziców).

  7. „Moja rodzina, moje korzenne” – realizacja tematów wspólnie z najbliższymi członkami rodziny.

  8. „Zabawy naszych babć i dziadków – spotkanie z naszymi babciami i dziadkami”.

  9. „Koncert pieśni ” – słuchanie pieśni patriotycznych.

  cały rok

   

  wrzesień-maj

   

  dwa razy w roku

   

   

  listopad/ maj

   

   

  czerwiec

   

  maj/grudzień

   

  styczeń/luty

   

  marzec

  nauczyciele

   

  nauczyciele

   

  nauczyciele 5-6 latków

  nauczyciele

  nauczyciele

   

  nauczyciele

   

   

  nauczyciele

   

  nauczyciele

   

  nauczyciele

  12.

  Rozwijanie umiejętności uczenia się

   

   

   

  13.

  Rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości i inicjatywności

  1. Prowadzenie zajęć rozwijających kreatywność z wykorzystaniem metod TRP.

  2. Wybór dzieci do zespołu kreatywnego.

  3. Udział dzieci w V Wodzisławskim Festiwalu Kreatywności.

  4. „Ciekawi ludzie” – spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (aptekarz, górnik, ratownik medyczny, fryzjer, stolarz)

  5. Wyjazd do Wodzisławskiego Centrum Nauki.

  6. Wyjście do sklepu (poznanie monet i banknotów).

  7. Planowanie dnia – organizacja czasu wolnego.

  . cały rok

   

  wrzesień

  październik

   

  wybrane miesiące

   

   

   

   

  cały rok

  Nauczyciele

   

  Tumułka, Sanecznik

  Tumułka, Sanecznik

   

  Nauczyciele

  nauczyciele 5-6 latków

   

   

  nauczyciele

   

   

   

   

   

   

   

  2. Procesy zachodzące w przedszkolu

   

  Zadanie

  Sposób realizacji

  Termin

  Osoby odpowiedzialne

  1.

  Realizacja zadań i działań

  ujętych w koncepcji pracy

  przedszkola oraz w strategii rozwoju PP2 w Wodzisławiu Śląskim

  Analizowanie i modyfikowanie działań w razie potrzeb

  cały rok

  dyrektor, nauczyciele, rodzice

  2.

  Zaspokajanie potrzeb i możliwości dzieci zgodnie z podstawą programową

  wychowania przedszkolnego oraz możliwościami dzieci

  Wszystkie obszary działalności edukacyjnej przedszkola są realizowane poprzez:

  - zabawy swobodne dzieci i z udziałem nauczycielki w sali i w ogrodzie przedszkolnym,

  - zajęcia organizowane przez nauczycielkę,

  - spacery i wycieczki,

  - czynności opiekuńcze,

  - czynności samoobsługowe i organizacyjne

  cały rok

  nauczyciele

  3.

  Przestrzeganie proporcji

  zagospodarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z

  podstawą programową

  Dokonywanie czytelnych zapisów w dzienniku zajęć

  przedszkola obrazujących pracę z dziećmi.

  Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

  cały rok

  dyrektor, nauczyciele

  4.

  Zaspokajanie potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach

  edukacyjnych.

  Doskonalenie systemu

  wspierania rozwoju każdego

  dziecka i udzielania pomocy

  psychologiczno-pedagogicznej

  oraz praca z dzieckiem zdolnym

  Poszerzenie oferty przedszkola, rozwijanie zainteresowań

  1. Zajęcia dodatkowe:

  - logopedia

  - religia

  - rytmika

  - gimnastyka korekcyjna

  2. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego

  dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  3. Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych

  4. Ustalenie dla dzieci form, okresu udzielania i wymiaru

  godzin w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  Opracowanie indywidualnych programów wspomagania

  i korygowania rozwoju dla wybranych dzieci

  Informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, terapeuty.

  Ocena efektywności realizowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  5. Uruchomienie (w zależności od rozpoznanych potrzeb)

  zajęć, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci

  (po konsultacjach z rodzicami);

  - Pascal

  - Ronin Kid – sztuki walki

  - Figulina

  - Lordance – szkoła tańca

  cały rok

   

   

   

   

   

   

  cały rok

   

  cały rok

   

  wg potrzeb

   

   

   

   

   

   

   

  wrzesień, październik

  nauczyciele

  logopeda

   

   

   

   

   

  zespoły ds. pomocy psychologicznej

  nauczyciele

   

  nauczyciele i zespoły ds. pomocy psychologicznej

   

   

   

   

   

  dyrektor, instruktorzy zajęć dodatkowych

  5.

  Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w sposób

  zorganizowany

  Organizowanie zajęć edukacyjnych, zabaw tematycznych, ruchowych, dowolnych itp. wycieczek, udział dzieci w teatrzykach i widowiskach teatralnych, obserwacje przyrodnicze

  zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego

  Organizowanie konkursów, występów i wystaw/kiermaszów przedszkolnych.

  Wykorzystanie w pracy z dziećmi projektora.

  Formułowanie wniosków z diagnozy i analizy arkuszy –informowanie rodziców o postępach/ewentualnych

  problemach rozwojowych wychowanków.

  cały rok

   

   

   

   

   

  grudzień

  Nauczyciele

   

   

   

   

   

  nauczyciele

  6.

  Współdziałanie nauczycieli w tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

  Uroczystości przedszkolne, zabawy sportowe.

  Dzielenie się informacjami ze szkoleń

   

  cały rok

  nauczyciele

   

  3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

   

   

  Zadanie

  Sposób realizacji

  Termin

  Osoby odpowiedzialne

  1.

  Uwzględnianie w pracy

  przedszkola możliwości

  i potrzeb środowiska

  1. Nawiązanie bliższej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (wizyta sześciolatków w szkole –poznanie sali)

  2. Pozyskanie informacji od nauczycieli klas pierwszych o postępach absolwentów przedszkola

  3. Współpraca z: MiPBP (udział w konkursach organizowanych przez MiPBP), WCK, Gosław Sport Center, Pascal, Państwową Szkołą Muzyczną w W-awiu Śl., DPS, OSP (Turzyczka), artystami agencjami teatralnymi i muzycznymi, Zespołem Pieśni i Tańca Vladislavia

  cały rok

   

   

  cały rok

   

  cały rok

  dyrektor, nauczyciele

   

   

  nauczyciele

   

  nauczyciele

   

  2.

  Działania na rzecz środowiska

  społecznego

  - kolędowanie w DPS

  - Festyn Rodzinny

  grudzień 2020

  maj 2020

  nauczyciele

  dyrektor, nauczyciele, rodzice

  3.

  Promowanie placówki w środowisku lokalnym

  Uroczystości i imprezy przedszkolne na terenie przedszkola

  Prowadzenie tablic informacyjnych dla rodziców:

  - ogłoszenia, zaproszenia, sukcesy naszych dzieci

  - najważniejsze dokumenty, nowinki, informacje Rady Rodziców

  -Strona internetowa przedszkola.

  - Artykuły na stronie internetowej www.wodzislaw-slaski.pl

  cały rok

  dyrektor, nauczyciele

  4.

  Organizacja wydarzeń

  przedszkolnych i środowiskowych

  we współpracy z rodzicami

  1.Zebrania z rodzicami organizacyjne w grupach

  2.Zajęcia otwarte dla rodziców

  3.Spotkanie wigilijne w grupach

  4.Spotkania z rodzicami reprezentującymi ciekawe

  zawody

  5.Bal karnawałowy w strojach przygotowanych przez rodziców

  6. Dzień Babci i Dziadka

  7.Festyn Rodzinny

  8.Uroczystość zakończenie roku szkolnego z przedstawicielami RR

  wrzesień 2020

  grudzień 2020

  grudzień 2020

  maj 2020

   

  luty 2020

  styczeń 2020

  maj 2020

  czerwiec 2020

  nauczyciele

  nauczyciele

  nauczyciele

  nauczyciele

   

  nauczyciele

  nauczyciele

  dyrektor, nauczyciele

  nauczyciele

  5.

  Współpraca z rodzicami

  i wspieranie rodziny w

  wychowywaniu dzieci

  1. Zebrania z rodzicami (rozpoczynające rok)

  poznanie oczekiwań rodziców, wybór członków RR, zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkolną, wydanie zaświadczeń, zebranie oświadczeń rodziców

  2.Spotkanie Rady Rodziców - plan działania oraz spotkań z dyrektorem

  3.Indywidualne kontakty – konsultacje dla rodziców

  4.Zajęcie otwarte dla rodziców

  5.Systematyczne wywieszanie na stronie internetowej, portalu społecznościowym Facebook informacji dla rodziców o zadaniach realizowanych w przedszkolu w każdej grupie (wiadomości, wiersz, piosenka)

  6. Zebranie z pracownikiem PPP

  7.Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci – przygotowanie materiałów i artykułów dla rodziców w kąciku informacji

  8.Pozyskanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola

  sierpień 2020

   

   

   

  do 30 września 2020

   

  co miesiąc

  1 w roku

  cały rok

   

   

   

   

  luty 2020

  cały rok

   

  czerwiec 2020

  dyrektor, nauczyciele

   

   

   

  dyrektor

   

  nauczyciele

  nauczyciele

  nauczyciele

   

   

   

  nauczyciele

  nauczyciele

   

  dyrektor, nauczyciele

  HAMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH ZAPLANOWANYCH DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2020

  RODZAJ UROCZYSTOŚCI / NAZWA

  TERMIN

  Dzień Przedszkolaka połączony z uroczystością pasowania – wspólne zabawy, eksperymenty.

  IX 2020

  Dzień Kropki – zabawy ruchowe, muzyczne ii plastyczne

  IX 2020

  Dzień Pierwszej Pomocy – spotkanie z ratownikiem medycznym

  IX 2020

  Dzień Chłopca – wręczenie upominków chłopcom.

  IX 2020

  Tydzień zdrowego odżywiania” - realizacja tematyki w grupach, przygotowywanie wspólnie zdrowych posiłków

  X

  Dzień Edukacji Narodowej – uroczystość wspólna, życzenia dla nauczycieli

  X

  Wystawa prac „Mój Wodzisław” - stworzenie wystawy z prac dzieci o Wodzisławiu

  X

  Wewnątrzprzedszkolny konkurs dla dzieci i rodziców „Jesienne nastroje”

  XI 2020

  Lekcja patriotyczna z okazji 100lecia odzyskania niepodległości - wizyta pracownika Muzeum Narodowego w Krakowie

  X

  Dzień pluszowego misia” - konkursy, zabawy

  XI

  Andrzejkowe czary-mary” - wspólne zabawy, wróżby

  XI

  Mikołajki” - uroczyste spotkanie z Mikołajem

  XII

  Spotkanie wigilijne – spotkanie opłatkowe dzieci i pracowników przedszkola, występy, wspólne kolędowanie

  XII

  Hej Kolęda” - koncert o tematyce bożonarodzeniowej, kolędy

  XII

  Bal karnawałowy – bal kostiumowy, wspólne zabawy przy muzyce, poczęstunek

  I

  Dzień Małych Kobiet – zabawy muzyczne i ruchowe, przygotowanie niespodzianek dla dziewczynek

  III

  Powitanie wiosny – pożegnanie zimy” - barwny korowód z Marzanną w okolicy przedszkola

  III

  Wielkanoce śniadanie – uroczyste śniadanie wielkanocne pracowników i dzieci

  IV

  Dzień Ziemi – wdrażanie do postaw proekologicznych, włączenie się w akcję sprzątania

  IV

  Święto Konstytucji 3 Maja połączone z obchodami święta flagi

  V

  Dzień Dziecka – wspólne gry i zabawy, poczęstunek

  VI

  Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa

  VI

  Dzień Rodziny – festyn rodzinny, występy artystyczne dzieci, wspólne zabawy, poczęstunek

  VI

  Pożegnanie sześciolatków – program artystyczny, wręczenie nagród, dyplomów, upominków

  VI

  Organizacja przedstawień teatralnych i muzycznych

  Cały rok

  Organizacja wycieczek i spacerów

  Cały rok

   

   

  PROCEDURA INFORMOWANIA RODZICÓW O WYNIKACH PROWADZONEJ DIAGNOZY DZIECKA

   

  1. zebranie dla rodziców – organizacja pracy w ciągu roku szkolnego (wrzesień)

  - omówienie celu diagnozy i obserwowanych obszarów rozwojowych

  - zaprezentowanie narzędzi diagnostycznych

  1. zebranie grupowe – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej (listopad/grudzień)

  - wnioski

  - rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci, które powinny zostać poddane dodatkowym działaniom wspomagającym rozwój

  1. opracowanie indywidualnych programów wspomagających rozwój dziecka (październik/listopad)

  - kontakty indywidualne z rodzicami

  - udzielanie wskazówek do pracy w domu

  1. systematyczne przekazywanie informacji zwrotnej o działaniach nauczycieli – dziecko i rodzic – dziecko

  2. wydawanie rodzicom zaświadczeń – informacji o gotowości dziecka od podjęcia nauki w szkole podstawowej w terminie do 30.04 roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

   

   

   

   

   

  Roczny plan pracy został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2020/2020 z dnia.................................

   

  Rodzice zostali zapoznani z rocznym planem pracy.

   

  Członkowie Rady Pedagogicznej:

   

  1..........................................................................

   

  2..........................................................................

   

  3..........................................................................

   

  4...........................................................................

   

  5...........................................................................

   

  6...........................................................................

  Aktualności

  Kontakt

  • Publiczne Przedszkole nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
   Publiczne Przedszkole nr 2
   44-300 Wodzisław Śląski
   ul. Chopina 13
  • (+32) 455 14 25
   tel.kom: 699 671 021

  Galeria zdjęć